วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครื่อข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556  เวลาประมาณ 09.00 น  พ.ต.อ.วันชัย  วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ศรีสมเด็จ จัดอบรมโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  และเป็นการผนึกกำลังให้เกิดความร่วมมือกันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชน ตำบล อำเภอ รวมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วมมือกันระหว่าง ราษฏร์ รัฐ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน จาก 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสมเด็จ  ตำบลบ้านบาก ตำบลเมืองเปลือย ตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่  ตำบลสวนจิก

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของ สภ.

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556  เวลาประมาณ 12.30 น. พ.ต.อ.วันชัย  วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ  ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ แก่คุณสุทธิชัย คุณกัญญานี  ลิขิตอาภากุล ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของ สภ.ศรีสมเด็จ เพื่อเป็นยกย่องเกียรติคุณ

          พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ  ขอขอพระคุณ คุณสุทธิชัย คุณกัญญานี  ลิขิตอาภากุล  เป็นอย่างยิง โอกาสนี้ ขอให้ ส่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัังหลาย ที่อยู่ ณ ที่นี้  ทั่วสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิที่คุณสุทธิชัย คุณกัญญานี ลิขิตอากากุล นับถือ ตลอดจนหลวงปู่ศรีมหาวิโร จงบรรดาลประทานพรให้ท่านทั้งสอบ จงสมหวัง เจริญรุ่งเรื่องในอาชีพ หน้าที่การงาน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม สภ.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  เวลาประมาณ 11.00 น. ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ สภ.  เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ  เป็นเกียรติ์แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมขอโรงพัก จำนวน  5 ราย ดังนี้
1.มูลนิธิหลวงปู่ศรี มหาวิโร

2.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสมเด็จ
3.นายประเสริฐ  บุษเนตร
4.นายธนัท  ประสงค์คุณ
5.นายพงษ์  สุนันทิพย์
พ.ต.อ.วันชัย  วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของทางสถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ เป็นอย่างยิ่ง  ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านผู้สนับสนุนทุกท่าน รุ่งเรื่องอาชีพการงาน  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการ.

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  เวลาประมาณ 09.30 น.  พ.ต.อ.วันชัย  วินทะสมบัติ ผกก. สภ.ศรีสมเด็จ ได้ประชุมข้าราชการตำรวจใน สภ.และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำเดือน เมษายน 2556  จำนวน   11  ราย ดังนี้1.ร.ต.อ.พงษ์พันธ์  คำผ่าย  พงส. สบ. สภ.ศรีสมเด็จ
2.ด.ต.องอาจ  สุทธิประภา  ผบ.หมู่ งาน ป. สภ.ศรีสมเด็จ

3.ร.ต.อ.สมพงษ์  พนัส   รอง สว.สส. สภ.ศรีสมเด็จ

4.ด.ต.หญิง ลัดดาวัลย์  วงมาเกศ ผบ.หมู่ สส. สภ.ศรีสมเด็จ

5.ร.ต.ท.สมาส  ฮะยงยุทธ รอง สวป. สภ.ศรีสมเด็จ

6.ร.ต.ต.สมนึก  โสดก รอง สวป. สภ.ศรีสมเด็จ

7.ด.ต.สุรสิทธิ์  เอื้อกิจ  ผบ.หมู่ ป. สภ.ศรีสมเด็จ

8.ร.ต.ต.สมพงษ์  อักษร รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสมเด็จ

9.ร.ต.ต.บุญเลี้ยง  สาไชยยันต์ รอง สว. (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ

10.ด.ต.ประยูร  แสงประเสริฐ ผบ.หมู่ ป. สภ.ศรีสมเด็จ

11.ร.ต.ท.พาที  มงคลมะไฟ รอง สวป. สภ.ศรีสมเด็จ


วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น  พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ พร้อมด้วย คณะข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมกันสืบสวนประเพณีอันดีงามของไทย ตามประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่   ณ. ที่ว่าการดำเภอศรีสมเด็จ   บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สนุกสนาน เป็นกันเองมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา  ๐๕.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ   ได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลก่อนเทศกาล    สงกรานต์  ระว่างวันที่  ๗- ๑๑  เมษายน ๒๕๕๖  ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสมเด็จ